پیشگویی با شمع

چگونه فال شمع انجام دهیم و آن را تفسیر کنیم

  فال شمع امروزه فال های متعددی در جوامع گوناگون رواج پیدا کرده است که یکی از این فال ها فال شمع می باشد،  فال شمع روشی است که برخی افراد برای پیش بینی قسمتی از آینده خود، و برخی نیز برای سرگرمی  از آن استفاده میکنند. تفسیر این فال بر حسب اشکال گوناگونی است  که اشک شمع در آب...