شمع میله ای ٢٢ میلی متر

میله ای

از محصولات صادراتی شمع حامد

نام شمع: شمع میله ای

قطر :  ٢٢ میلی متر

ارتفاع: از 10 تا 20 سانتی متر

نوع نخ: فتیله فراوری شده

نوع پارافین: طبق سفارش از 1% تا 5%

سفارش محصول