لاله ها

شمع ٤ عددی ساده

نام شمع: ٤ عددی ساده نوع پارافین: ٣ تا ٥ % ارتفاع:  ١٤ سانت قطر: ١٤ میلی متر نوع نخ: پنبه رنگ: ٤ رنگ تعداد در هر کارتن: ١٥٠ بسته

لاله ١ معمولی بلند ZA

نام شمع: لاله ١ معمولی بلند ZA پارافین: ٧% ارتفاع: ١٤ سانت قطر: ١٠ میلی متر نوع نخ: پنبه تعداد در هر بسته: ٦ عدد تعداد در هر کارتن: ٣١٥ بسته

لاله ١ معمولی کوتاه ZB

نام شمع: لاله ١ معمولی کوتاه ZB پارافین: ٧% ارتفاع: ٩ سانت قطر: ١٢ میلی متر نوع نخ: پنبه تعداد در هر بسته: ٦ عدد تعداد در هر کارتن: ٣١٥ بسته

لاله ٣ معمولی ZP

نام شمع:لاله ٣ معمولی ZP پارافین: ٧% ارتفاع: ١٢ سانت قطر: ١٠ میلی متر نوع نخ: پنبه تعداد در هر بسته: ٦ عدد تعداد در هر کارتن: ٣١٥ بسته

لاله ٣ اعلاء SP

نام شمع: لاله ٣ اعلاء SP پارافین: ٣ تا ٥% ارتفاع: ١٢ سانت قطر: ١٠ میلی متر نوع نخ: پنبه تعداد در هر بسته: ٦ عدد تعداد در هر کارتن: ٣١٥ بسته

لاله ٢ اعلاء SL

  نام شمع: لاله ٢ اعلاء SL پارافین: ٣ تا ٥% ارتفاع: ١٠ سانت قطر:  ٩ میلی متر نوع نخ: پنبه تعداد در هر بسته: ٦ عدد تعداد در هر کارتن: ٤٦٥ بسته

لاله ٢ معمولی ZL

نام شمع: لاله ٢ معمولی ZL پارافین: ٧% ارتفاع: ١٠ سانت قطر:  ٩ میلی متر نوع نخ: پنبه تعداد در هر بسته: ٦ عدد تعداد در هر کارتن: ٤٦٥ بسته

لاله ١ اعلاء کوتاه SB

نام شمع: لاله ١ اعلاء کوتاه SB پارافین:  ٣ تا ٥% ارتفاع: ٩ سانت قطر:  ١٢ میلی متر نوع نخ: پنبه تعداد در هر بسته: ٦ عدد تعداد در هر کارتن: ٣١٥ بسته

لاله ١ اعلاء بلند SA

  نام شمع: لاله ١ اعلاء بلند SA پارافین:  ٣ تا ٥% ارتفاع: ١٤ سانت قطر:  ١٠ میلی متر نوع نخ: پنبه تعداد در هر بسته: ٦ عدد تعداد در هر کارتن: ٣١٥ بسته