شمع پیچ

شمع پیچ ٦ عددی رنگی

نام شمع: پیچ ٦ عددی رنگی نوع پارافین: ٧% ارتفاع: ١٥ سانت نوع نخ: پنبه رنگ: ٧ رنگ متنوع تعداد در هر کارتن: ٢٣٤ بسته

شمع متالیک ١٢ عددی ٣٠ سانت (سروناز)

نام شمع:متالیک ١٢ عددی ٣٠ سانت (سروناز) پارافین: ٣ تا ٥ % ارتفاع: ٣٠ سانت نوع نخ: پنبه رنگ: ٧ رنگ متالیک تعداد در هر بسته: ١٢ عدد تعداد در هر کارتن: ٣٠ بسته

شمع متالیک ١٢ عددی ٢٥ سانت (هستی)

نام شمع:متالیک ١٢ عددی ٢٥ سانت (هستی) پارافین: ٣ تا ٥ % ارتفاع:  ٢٥ سانت نوع نخ: پنبه رنگ: ٧ رنگ متالیک تعداد در هر بسته: ١٢ عدد تعداد در هر کارتن: ٣٥ بسته

شمع متالیک ١٢ عددی ٢٠ سانت (سها)

نام شمع:متالیک ١٢ عددی  ٢٠ سانت (سها) پارافین: ٣ تا ٥ % ارتفاع: ٢٠ سانت نوع نخ: پنبه رنگ: ٧ رنگ متالیک تعداد در هر بسته: ١٢ عدد تعداد در هر کارتن: ٤٨ بسته

شمع پیچ ٢ عددی ١٥ سانت

نام شمع:پیچ ٢ عددی ١٥ سانت پارافین: ٣ تا ٥ % ارتفاع: ١٥ سانت نوع نخ: پنبه رنگ: ٧ رنگ متالیک تعداد در هر کارتن: ٢٧٢ بسته

شمع پیچ ٢ عددی ٢٠ سانت

نام شمع:پیچ ٢ عددی ٢٠ سانت پارافین: ٣ تا ٥ % ارتفاع: ٢٠ سانت نوع نخ: پنبه رنگ: ٧ رنگ متنوع تعداد در هر کارتن: ٢٥٠ بسته

شمع پیچ ٢ عددی ٢٥ سانت

نام شمع:پیچ ٢ عددی ٢٥ سانت پارافین: ٣ تا ٥ % ارتفاع:  ٢٥ سانت نوع نخ: پنبه رنگ: ٧ رنگ متالیک تعداد در هر کارتن: ١٩٠ بسته

شمع پیچ ٢ عددی ٣٠ سانت

نام شمع:پیچ ٢ عددی ٣٠ سانت پارافین: ٣ تا ٥ % ارتفاع: ٣٠ سانت نوع نخ: پنبه رنگ: ٧ رنگ متالیک تعداد در هر کارتن: ١٧٠ بسته