شمع قلمی

شمع میله ای ٢٥ میلی متر

از محصولات صادراتی شمع حامد نام شمع: شمع میله ای قطر :  ٢٥ میلی متر ارتفاع: از 10 تا 20 سانتی متر نوع نخ: فتیله فراوری شده نوع پارافین: طبق سفارش از 1% تا 5%

شمع میله ای ٢٤ میلی متر

از محصولات صادراتی شمع حامد نام شمع: شمع میله ای قطر : ٢٤ میلی متر ارتفاع: از 10 تا 20 سانتی متر نوع نخ: فتیله فراوری شده نوع پارافین: طبق سفارش از 1% تا 5%

شمع میله ای ٢٢ میلی متر

از محصولات صادراتی شمع حامد نام شمع: شمع میله ای قطر :  ٢٢ میلی متر ارتفاع: از 10 تا 20 سانتی متر نوع نخ: فتیله فراوری شده نوع پارافین: طبق سفارش از 1% تا 5%

شمع میله ای ١٨ میلی متر

از محصولات صادراتی شمع حامد نام شمع: شمع میله ای قطر :  ١٨ میلی متر ارتفاع: از 10 تا 20 سانتی متر نوع نخ: فتیله فراوری شده نوع پارافین: طبق سفارش از 1% تا 5%