شمع استوانه

شمع استوانه قطر ١٠ * ٥

نام شمع: استوانه قطر ١٠ * ٥ نوع پارافین:٣.٥ % ارتفاع: ١٠ سانت نوع نخ: پنبه- فراوری شده رنگ: رنگی (طبق سفارش) نوع بسته بندی: سلفون تعداد در هر کارتن: ٨٤ عدد

شمع استوانه قطر ٨ * ٥

نام شمع: استوانه قطر ٨ * ٥ نوع پارافین:٣.٥ % ارتفاع: ٨ سانت نوع نخ: پنبه- فراوری شده رنگ: رنگی (طبق سفارش) نوع بسته بندی: سلفون تعداد در هر کارتن: ٨٤ عدد

شمع استوانه قطر ٥ * ٥

نام شمع: استوانه قطر ٥ * ٥ نوع پارافین:٣.٥ % ارتفاع: ٥ سانت نوع نخ: پنبه- فراوری شده رنگ: رنگی (طبق سفارش) نوع بسته بندی: سلفون تعداد در هر کارتن: ١٦٨ عدد

شمع استوانه قطر ٢٥ * ٧

نام شمع: استوانه قطر ٢٥ * ٧ نوع پارافین:٣% ارتفاع: ٢٥ سانت نوع نخ: پنبه- فراوری شده رنگ: سفید نوع بسته بندی: سلفون تعداد در هر کارتن: ٣٥ عدد

شمع استوانه قطر ٢٠ * ٧

نام شمع: استوانه قطر ٢٠ * ٧ نوع پارافین:٣% ارتفاع: ٢٠سانت نوع نخ: پنبه- فراوری شده رنگ: سفید نوع بسته بندی: سلفون تعداد در هر کارتن: ٣٤ عدد

شمع استوانه قطر ١٥ * ٧

نام شمع: استوانه قطر ١٥ * ٧ نوع پارافین:٣% ارتفاع: ١٥ سانت نوع نخ: پنبه- فراوری شده رنگ: سفید نوع بسته بندی: سلفون تعداد در هر کارتن: ٣٤ عدد

 شمع استوانه قطر ١٠ * ٧ 

نام شمع:  استوانه قطر ١٠ * ٧ نوع پارافین:٣% ارتفاع: ١٠ سانت نوع نخ: پنبه- فراوری شده رنگ: سفید نوع بسته بندی: سلفون تعداد در هر کارتن: ٤٠ عدد

شمع استوانه قطر ٧ * ٧

نام شمع: استوانه قطر ٧ * ٧  نوع پارافین:٣% ارتفاع: ٧  سانت نوع نخ: پنبه- فراوری شده رنگ: سفید نوع بسته بندی: سلفون تعداد در هر کارتن: ٦٠عدد

شمع استوانه قطر ٥ * ٧

نام شمع: استوانه قطر ٥ * ٧ نوع پارافین:٣% ارتفاع: ٥ سانت نوع نخ: پنبه- فراوری شده رنگ: سفید نوع بسته بندی: سلفون تعداد در هر کارتن: ٨٠ عدد

شمع استوانه قطر ٣ * ٧

نام شمع: استوانه قطر ٣ * ٧ نوع پارافین:٣% ارتفاع: ٣ سانت نوع نخ: پنبه- فراوری شده رنگ: سفید نوع بسته بندی: سلفون تعداد در هر کارتن: ١٢٠ عدد

شمع استوانه قطر ٢٥ * ١٠

نام شمع: استوانه قطر ٢٥ * ١٠ نوع پارافین:٢.٥% ارتفاع: ١٥سانت نوع نخ: پنبه- فراوری شده رنگ: سفید نوع بسته بندی: سلفون تعداد در هر کارتن: ١٥

شمع استوانه قطر  ٢٠ * ١٠

نام شمع: استوانه قطر ٢٠ * ١٠ نوع پارافین:٢.٥% ارتفاع: ٢٠ سانت نوع نخ: پنبه- فراوری شده رنگ: سفید نوع بسته بندی: سلفون تعداد در هر کارتن: ١٥